Tuesday, August 14, 2018

Tin tức - Sự kiện

Các thánh

Thánh DON BOSCÔ Linh mục (1815-1888)

Ngày 16 tháng 8 năm 1815, Gioan chào đời trong một túp lều tranh thuộc tỉnh Turinô. Cha Ngài qua đời lúc Ngài được...

Thánh Đa Minh Saviô

Thánh Đa Minh Saviô sinh năm 1842 tại Bắc Ý. Khi mới được 4 tuổi thì vào một ngày kia, Đa Minh Saviô đột...

Thánh Annê

Thánh Ađêlaiđê

Hạt giống tâm hồn

Kỹ năng sinh hoạt

Phong trào

Vui học Kinh Thánh